Algemene Voorwaarden

1. Op alle overeenkomsten van PROMANTEQ zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden van de hand gewezen.

2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van PROMANTEQ, maar ook ten behoeve van alle andere personen die voor PROMANTEQ werkzaam zijn of zijn geweest, alle personen die bij de uitvoering door PROMANTEQ van enige opdracht zijn ingeschakeld, en/of alle personen jegens wie de opdrachtgever aanspraken in verband met de opdracht aan PROMANTEQ zou kunnen doen gelden.

3. Alle opdrachten verstrekt aan PROMANTEQ leiden uitsluitend tot een overeenkomst met PROMANTEQ, al zijn die (vervolg)opdrachten feitelijk verstrekt aan haar medewerkers of hulppersonen. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde bij of voor PROMANTEQ werkzame persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Een opdracht aan PROMANTEQ geldt als een uitnodiging tot het doen van een offerte. Een overeenkomst met PROMANTEQ komt uitsluitend tot stand doordat de opdrachtgever een door PROMANTEQ uitgebrachte offerte, binnen de daarin gestelde termijn van 8 weken, ongewijzigd schriftelijk aanvaardt.

5. PROMANTEQ kan iedere overeenkomst met opdrachtgever met inachtneming van een termijn van een maand eenzijdig beëindigen, onverschillig of de overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan.

6. Het staat PROMANTEQ vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen personeelsleden van PROMANTEQ te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

7. Alle facturen van PROMANTEQ aan de opdrachtgever hebben een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders aangegeven of overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de rente van art.6: 119a BW verschuldigd. Bij niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke evenals buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van enige vordering ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen geacht worden tenminste 15% te bedragen van het te vorderen bedrag. De opdrachtgever zal geen beroep kunnen doen op korting of verrekening. In geval van niet-tijdige betaling is PROMANTEQ gerechtigd alle werkzaamheden op te schorten. PROMANTEQ is te allen tijde bevoegd een voorschot te vragen en de werkzaamheden op te schorten of te onderbreken tot een dergelijk voorschot is betaald.

8. PROMANTEQ is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van Promanteq of de door PROMANTEQ ingeschakelde derden. Voorts zal iedere aansprakelijkheid van PROMANTEQ beperkt zijn tot het bedrag, dat in het voortkomende geval uit hoofde van de door PROMANTEQ gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden door PROMANTEQ wordt gedragen. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 8 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het door PROMANTEQ in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van EUR 15.000,=.

9. PROMANTEQ is geheel vrij in de indeling van de tijden waarop overeengekomen werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, behoudens een uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke afspraak tussen partijen. Incidentele afwikkelingen blijven altijd mogelijk, maar geven geen aanleiding tot afwijking van de in de vorige zin neergelegde regel.

10. Het overeengekomen tijdsbeslag is door PROMANTEQ naar beste weten vastgesteld om de overeengekomen werkzaamheden in hun geheel uit te voeren. Indien PROMANTEQ constateert, om welke reden dan ook, het overeengekomen tijdsbeslag onvoldoende is om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, zal zij met de opdrachtgever in overleg treden over vermindering van de werkzaamheden of verruiming van het tijdsbeslag. Indien hierover geen overeenstemming kan worden bereikt, is PROMANTEQ gerechtigd de overeenkomst op een redelijke termijn te beëindigen.

11. PROMANTEQ en haar medewerkers zullen strikte geheimhouding betrachten met betrekking tot al datgene dat hun, in betrekking tot uitvoering van de werkzaamheden, ter kennis zal komen aangaande de bedrijfsgeheimen van de opdrachtgever. Zij zal aan de door haar ingeschakelde derden een overeenkomstige geheimhoudingsplicht opleggen. Zij zal evenwel niet aansprakelijk zijn voor de, in strijd met de geheimhoudingsplicht, gedane mededelingen, behoudens opzet en daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van PROMANTEQ zelf.

12. PromanteQ is te allen tijde bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. PromanteQ zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerking treden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens opdrachtgever in werking zodra de wijzigingen zijn medegedeeld.

13. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en PROMANTEQ wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank te Den Haag, met dien verstande dat indien PROMANTEQ als eisende partij optreedt, zij in afwijking van het vorenstaande – naar haar keuze – bevoegd is het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende rechter.